Πρόγραμμα ΚΑΠ: Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας με  435 εκατ. ευρώ

Πρόγραμμα ΚΑΠ: Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας με 435 εκατ. ευρώ

Στον κοινωνικό τομέα αναγνωρίζεται ο διττός ρόλος της βιολογικής γεωργίας, ως μια
ασφαλής μέθοδος παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του
καταναλωτή, τόσο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, καθορίζεται η εφαρμοστική απόφαση για τα οικολογικά
σχήματα, τα οποία αποτελούν το νέο πρόγραμμα της ΚΑΠ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην παροχή κινήτρων στους Έλληνες αγρότες και
κτηνοτρόφους.

Πρόγραμμα ενίσχυσης 435 εκατ. ευρώ

Η ενίσχυση ανάλογα με την καλλιέργεια ή την εκτροφή, υπολογίζεται βάσει των πρόσθετων
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους
συναλλαγής. Το πρόγραμμα καλύπτει την αύξηση του κόστους παραγωγής και τη μείωση
της παραγωγής λόγω της εφαρμογής βιολογικής καλλιέργειας, καθώς επίσης και το κόστος
της πιστοποίησης.
Δικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί που διατηρούν βιολογική καλλιέργεια ή εκτροφή και
κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια,
βοσκοτόπους ή εκτροφές (καν. ΕΕ 2018/848).
Οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εκδίδει
εγκύκλιο για την υποβολή της ΕΑΕ στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

ΚΑΠ 2023 – 2027

Για πρώτη φορά η νέα ΚΑΠ περιλαμβάνει και κάποιες υποχρεώσεις αιρεσιμότητας με τις
οποίες οι παραγωγοί πρέπει να συμμορφωθούν προκειμένου να μη χάσουν τις άμεσες
ενισχύσεις.
1. Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμων σε σχέση
με τη γεωργική έκταση.
2. Προστασία υγροτόπων και τυρφωνών.
3. Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων.
4. Απαγόρευση της καύσης των υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός εάν γίνεται για
φυτοπροστασία.
5. Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης
και διάβρωσης.
6. Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτων εδαφών σε
ευαίσθητες περιόδους.
7. Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη.
8. Ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις,
διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου και απαγόρευση της κοπής φυτικών
φρακτών/δέντρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών.
9. Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν
οριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Προβλεπόμενες υποχρεώσεις

Σε περίπτωση που ο γεωργός δεν τηρήσει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις, επιβάλλονται
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διοικητικές κυρώσεις όπως μείωση ή αποκλεισμό του συνολικού
ποσού των ενισχύσεων.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.