Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά στην Ιστοσελίδα της Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου η οποία ενεργεί και ως Διαχειρίστρια της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής, χάριν συντομίας, η «Διαχειρίστρια»).

  1. Αντικείμενο της παρούσας Ενημέρωσης

1.1. Η Διαχειρίστρια ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

1.2. Στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας ο χρήστης δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να καταχωρήσει προσωπικά δεδομένα του στις εξής περιπτώσεις:

α) Στην εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), όπου καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, email.

β) Στην εγγραφή του σε εθελοντικές δράσεις όπου καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση.

γ) Στη φόρμα επικοινωνίας για να υποβάλει ένα αίτημα, ερώτημα ή σχόλιο όπου καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, email.

1.3. Σε συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), η  Διαχειρίστρια της παρούσας Ιστοσελίδας κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στους στα υποκείμενα των δεδομένων επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται.

  1. Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση για την επεξεργασία

2.1. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η καλύτερη δυνατή πολιτική επικοινωνία της Διαχειρίστριας της Ιστοσελίδας με τους χρήστες, η προώθηση του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ενημέρωση σχετικά με δράσεις του ή άλλο συναφές περιεχόμενο, καθώς και η συμμετοχή όσων χρηστών το επιθυμούν σε εθελοντικές δράσεις που διοργανώνονται.

2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του προαναφερθέντος σκοπού γίνεται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

  1. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας

Οι κατηγορίες δεδομένων των φυσικών προσώπων που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

α) Στην εγγραφή στο Newsletter: Όνομα, Επώνυμο, email.

β) Στην εγγραφή σε εθελοντικές δράσεις όπου καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση.

γ) Στη φόρμα επικοινωνίας: Όνομα, Επώνυμο, email.

  1. Διαβίβαση δεδομένων

H Ιστοσελίδα διαβιβάζει ορισμένα δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προκειμένου να  είναι λάβει ορισμένες βασικές υπηρεσίες, όπως η ιστοφιλοξενία (web hosting) και υπηρεσίες online προώθησης. Οι εταιρείες αυτές (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Ιστοσελίδας, με την εξαίρεση τυχόν έννομων υποχρεώσεων. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου γίνεται, με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω του «Mailchimp», μιας πλατφόρμας αποστολής ενημερωτικών δελτίων του παρόχου Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000, Atlanta, GA 30308, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για τη διαβίβαση έχουν τεθεί σε εφαρμογή Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες και Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων, ενώ λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων σας και τη συμμόρφωση του Mailchimp μπορείτε να βρείτε εδώ.

  1. Περίοδος και τόπος τήρησης Δεδομένων

Τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στου διακομιστές της Ιστοσελίδας, οι οποίοι φιλοξενούνται σε κέντρο δεδομένων που βρίσκεται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται πάντοτε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέρα που απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίασή τους.

  1. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

6.1. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, στον βαθμό που η άσκηση των δικαιωμάτων είναι συμβατή με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι τα ακόλουθα:

Ι. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους.

ΙΙ. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III. Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων, προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, να διαγραφούν τα δεδομένα των υποκειμένων από τα αρχεία που τηρούνται.

ΙV. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

V. Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προκειμένου το υποκείμενο να παραλάβει τα δεδομένα του σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσει σε τρίτον.

VI. Το Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και της ανάκλησης συγκατάθεσης, όπου το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή του, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

6.2. Η Διαχειρίστρια μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ ή την εθνική νομοθεσία.

6.3. Αιτήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων της παραγράφου 6.1 εξετάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@avgerinopoulou.gr

  1. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr

Please follow and like us:
Η Ειδική Απεσταλμένη του Έλληνα Πρωθυπουργού για τον Ωκεανό, Συντονίστρια Our Ocean Conference 2024, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου στη “Διάσκεψη για τη Γαλάζια Πρωτοβουλία”, στο Μονακό

Η Ειδική Απεσταλμένη του Έλληνα Πρωθυπουργού για τον Ωκεανό, Συντονίστρια Our Ocean Conference 2024, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου στη “Διάσκεψη για τη Γαλάζια Πρωτοβουλία”, στο Μονακό

Για τη συμβολή του «Our Ocean Conference 2024» στον παγκόσμιο πολιτικό διάλογο και τη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία μίλησε η Ειδική Απεσταλμένη του Έλληνα Πρωθυπουργού για τον Ωκεανό και Συντονίστρια «Our Ocean Conference 2024», Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Blue Initiative Conference, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό.

Greek Prime Minister’s Special Envoy for the Ocean, Our Ocean Conference 2024 Coordinator, Dr. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou at the Monaco Blue Initiative

Greek Prime Minister’s Special Envoy for the Ocean, Our Ocean Conference 2024 Coordinator, Dr. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou at the Monaco Blue Initiative

An update on the contribution of the “Our Ocean Conference 2024” to the global political dialogue on Ocean resilience and the Blue Economy was given on March 18th by the Greek Prime Minister’s Special Envoy for the Ocean, and Our Ocean Conference 2024 Coordinator, Dr Dionysia-Theodora Avgerinopoulou

Πρόσκληση για επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία της Ελλάδας απηύθυνε η Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τον Ωκεανό, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Πρόσκληση για επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία της Ελλάδας απηύθυνε η Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τον Ωκεανό, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

«Η Ελλάδα έχει θεσπίσει ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον για νέες επενδύσεις στη Γαλάζια Οικονομία και έχει φτάσει η στιγμή, που η διεθνής και η εγχώρια επενδυτική κοινότητα χρειάζεται να χρηματοδοτήσουν πιο βιώσιμες επενδύσεις», δήλωσε από το βήμα της 11ης Ετήσιας Συνόδου για τους Ωκεανούς, που οργανώθηκε στη Λισαβόνα από τον Economist, η Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς, και Συντονίστρια του Our Ocean Conference, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.

Mήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης- Οι Στόχοι της Διάσκεψης “Οur Ocean”

Mήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης- Οι Στόχοι της Διάσκεψης “Οur Ocean”

Στις 18 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης,  ο παγκόσμιος πληθυσμός ενώνεται για να θέσει ως προτεραιότητα τον πλανήτη και να αλλάξει την νοοτροπία των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων αλλά και κάθε πολίτη ξεχωριστά, ώστε τα αντιμετωπίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά ως πολύτιμους πόρους, για να προωθήσουν βιώσιμες πρακτικές και να αναδείξουν τα οφέλη της.

Special Envoy for the Oceans and Coordinator of OOC-9,  Dr. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou asks the private sector to invest in the Sustainable Blue Economy of Greece

Special Envoy for the Oceans and Coordinator of OOC-9, Dr. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou asks the private sector to invest in the Sustainable Blue Economy of Greece

Special Envoy for the Oceans and Coordinator of OOC-9, Dr. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou asks the private sector to invest in the Sustainable Blue Economy of Greece

In preparation of “Our Ocean Conference” to be hosted by Greece 16-17 of April, Dr. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou, the Greek Special Envoy  for the Ocean, participated in a panel discussion of the 11th Annual World Ocean Congress in Lisbon organized by the Economist. Dr. Avgerinopoulou focused on the need to redirect and increase the finance flows towards more ocean-sustainable investments. At the same time, she stated that Greece has created an enabling regulatory environment to this end.

“Greece has devoted more than 38% of the national RRF funds to Green and Blue Economy projects. Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis has shown real leadership. He has already passed the first national climate law and the necessary legislative framework for the transition to decarbonization and the blue economy is in place” said Dr. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou Special Envoy for the Oceans, asking private sector companies to invest in Greece’s Blue Economy sector.

Other panelists included Mr. Francisco Saraiva Gomes, founding partner and chief investment officer of “Ocean 14 Capital” and Ms. Catarina Martins, chief sustainability officer of “Mowi” organization. The panel discussion was moderated by the editorial director of the Economist Impact, Mr. Charles Goodard.

“Sustainable Blue Economy is about ocean protection, technological progress, innovation, and job creation. The industries realize the need for transition. The process is ongoing and we need a more holistic view of how we envision the blue economy.  We have to develop win-win initiatives that will contribute to the creation of more jobs and sustainable growth and also tackle some of the most important stresses the ocean undergoes these days, such as ocean acidification, biodiversity loss, and plastic pollution.  Greece has one of the five biggest blue economy sectors in the EU. Shipping, sustainable tourism, and fishing already employ hundreds of people and offer a vast array of investment opportunities. On top of that Greece aspires to lead the way in the rising sectors of the blue economy, such as RES and pharmaceuticals, or nature-based projects. It builds hubs of innovation, upscales successful pilot projects like the GRECO islands, and plans to move towards the electrification of several of our ports and upgrade the coastal infrastructure.” she added.

 

Please follow and like us:
Chios Climate Chance – Με Επιτυχία το Συνέδριο στη Χίο για την Κλιματική Αλλαγή

Chios Climate Chance – Με Επιτυχία το Συνέδριο στη Χίο για την Κλιματική Αλλαγή

Με ευρεία συμμετοχή της κοινωνίας της Χίου και μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στο νησί, Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή, στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο της πρωτεύουσας του νησιού. Ήταν μια πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης και της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA – Hellenic Marine Environment Protection Association) που, μαζί με το ίδρυμα Ιωάννου Λάτση και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνεργάζονται, στο πλαίσιο δράσεων, εστιάζοντας στο θέμα της Κλιματικής Αλλαγής και του Περιβάλλοντος.

Στη Σύνοδο των Blue Leaders η Ειδική Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς και Συντονίστρια του ΟΟC-9 Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Στη Σύνοδο των Blue Leaders η Ειδική Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς και Συντονίστρια του ΟΟC-9 Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Σειρά συναντήσεων με υψηλόβαθμους αξιωματούχους είχαν χθες στις Βρυξέλλες, η Ειδική Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Πέτρος Βαρελίδης, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση των “Βlue Leaders¨” που οργάνωσε η Βελγική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για το Φράγμα Πηνειού

Δήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για το Φράγμα Πηνειού

Δήλωση της βουλευτή Ηλείας και Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Διονυσίας Αυγερινοπούλου, για την υπογραφή της σύμβασης για το Φράγμα Πηνειού

«Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού του Φράγματος Πηνειού, η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκπληρώνει μια σημαντική δέσμευσή του απέναντι στους πολίτες της Ηλείας για ένα οραματικό έργο του νομού μας. Η ριζική αναβάθμιση των υποδομών του φράγματος αποτέλεσε και αποτελεί προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, για αυτό και το έργο χαρακτηρίστηκε εθνικού επιπέδου και δεσμεύτηκαν οι πόροι για την ωρίμανσή του. Η δρομολόγηση του εκσυγχρονισμού του φράγματος θα έχει πολλαπλά οφέλη αφενός για την περιφερειακή και εθνική οικονομία, διότι θα βελτιώσει θεαματικά την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών του ηλειακού κάμπου και αφετέρου στο περιβάλλον, διότι θα βάλει τις βάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Ευχαριστώ τον υπουργό Υποδομών,κ. Χρήστο Σταϊκούρα, για την αποτελεσματική συνεργασία».

2024 03 04 ΔΤ ΠΗΝΕΙΟΣ

Please follow and like us: