Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για το Νερό της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου εξελέγη η Δρ. Αυγερινοπούλου

Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για το Νερό της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου εξελέγη η Δρ. Αυγερινοπούλου

(scroll down for English)

Η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, τ. Βουλευτής Ν. Ηλείας Ν.Δ. και Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκοσμίου Οργανισμού Συνεργασίας για το Νερό, η οποία διατελεί μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, εξελέγη Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για το Νερό.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) αποτελεί το παγκόσμιο επιχειρηματικό οργανισμό που εκφράζει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων και από κάθε μέρος του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1919, ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης, με όραμα τη προώθηση του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων. Μέχρι στιγμής, το Επιμελητήριο έχει προωθήσει υψηλής σπουδαιότητας ζητήματα, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η πολιτική ανταγωνισμού, το περιβάλλον και η ενέργεια, μέσα από τη δημιουργία αντίστοιχων επιτροπών. Πρωταρχικό μέλημα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ειδικότερα, αποτελεί η ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής και εργαλείων για την αντιμετώπιση σημαντικών παγκόσμιων περιβαλλοντικών και ενεργειακών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της πράσινης οικονομίας, καθώς και η ουσιαστική συμβολή σε μείζονες διακυβερνητικές διαβουλεύσεις.

Η Ομάδας Εργασίας για το Νερό αποτελεί τη μετουσίωση της ανανεωμένης στρατηγικής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ευρύτερα και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδικότερα. Η νέα στρατηγική, προϊόν εκτεταμένων διαβουλεύσεων, προσβλέπει στην συστηματική προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικής δέσμευσης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τρόπο που να προσδίδει προστιθέμενη αξία στην διαδικασία ανάπτυξης πολιτικών.

Η Δρ. Αυγερινοπούλου, ως Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για το Νερό, δεσμεύτηκε τόσο να χαράξει τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο αναφορικά με το νερό, λαμβάνοντας υπόψιν τα τρέχοντα ζητήματα της αγοράς και των επιχειρήσεων, όσο και να καταρτίσει τη παγκόσμια επιχειρηματική θέση για το νερό, συνυπολογίζοντας τις οπτικές των τεχνικών και πολιτικών εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, έχει επενδύσει προσωπικά στην υλοποίηση τόσο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 και 14 όσο και στην βιώσιμη διαχείριση των υδάτων που θα αποτελέσουν το κύριο πεδίο δράσης της Ομάδας Εργασίας για το Νερό.

Η Δρ. Αυγερινοπούλου θα ήθελε, μέσω του παρόντος δελτίου τύπου, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διορισμό της σε ένα τόσο σημαντικό ρόλο.

 

Dr. Avgerinopoulou appointed as Head of the Working Group on Water of the ICC Commission on Environment and Energy

Dr. Dionysia – Theodora Avgerinopoulou, Vice-Chair of the Steering Committee of the Global Water Partnership Organization, member of the ICC Committee on the Environment and Energy and Chairman of the Committee on the Environment and Energy of the ICC Hellas, was appointed as Head of the Working Group on Water of the ICC Commission on Environment and Energy for a two-year term.

The International Chamber of Commerce (ICC) develops global business policy views on key issues that affect companies’ ability to trade and invest across borders, and meet the challenges and opportunities of an increasingly integrated global economy. It was founded in 1919 to assist businesses in tackling the challenges and opportunities of globalization with a vision of promoting free international trade and investment. So far, the Chamber has promoted highly important issues, such as the fight against corruption, competition policy, environment and energy, through the creation of relevant Commissions. The mandate of the Environment and Energy Commission is, in particular, primarily concerned with developing policy recommendations and tools to address major global environmental and energy issues, including climate change and green economy within the framework of sustainable development, and making a substantive contribution to key intergovernmental discussions in these areas.

The Working Group on Water will strive to ensure that the ICC will continue to be a leader in responsible business engagement that promotes sustainable, inclusive economic growth in line with the UN Climate Change and Sustainable Development Goals, adding value to the policy development process. The Working Group is part of the evolution of the Commission’s strategy towards this direction, coupled with the ICC’s role as UNFCC’s Focal Point for business and industry as well as ICC’s Observer Status at the UN General Assembly.

Dr. Avgerinopoulou has pledged to drive the strategic direction of ICC’s work on water, taking into account current market and business issues, as well as develop a global business position on water, considering the views of technical and policy experts at governmental, stakeholder and business level. She is, also, personally invested in the realization of Sustainable Development Goals No. 6 and 14 and the sustainable water management, which will be the main field of action of the Working Group.

Dr. Avgerinopoulou would like to extend her gratitude towards the ICC Commission on Energy and Environment on her appointment to such a prestigious and influential role.

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.