Παρέμβαση Αυγερινοπούλου με βελτιώσεις στο άρθρο 17 του σ/ν του ΥΠΕΣ για την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μικρασιατικών περιουσιών της Γλύφας

Παρέμβαση Αυγερινοπούλου με βελτιώσεις στο άρθρο 17 του σ/ν του ΥΠΕΣ για την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μικρασιατικών περιουσιών της Γλύφας

Αποδεκτές έγιναν οι δύο ουσιαστικές βελτιώσεις που πρότεινε η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου,  στο άρθρο 17 του τελευταίου ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο διευθετεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μικρασιατικών εκτάσεων στην περιοχή της Γλύφας του Δ. Πηνειού.
Η κα Αυγερινοπούλου εισηγήθηκε νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 17 προς όφελος των κατοίκων.
Ειδικότερα, η κα Βουλευτής  πρότεινε τη διαγραφή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 17, το οποίο πλέον δεν απαιτεί την ολοκλήρωση ρυμοτομικού  σχεδίου  πριν την υποβολή αιτήσεως, μιας και οι μικρασιατικές εκτάσεις της Γλύφας αποτελούνται κυρίως από αγροτεμάχια μεγάλης  εκτάσεως.

Εισηγήθηκε, επιπλέον, τη διαγραφή της παρ. 7 του ίδιου άρθρου και έτσι ο κάτοχος έκτασης μεγαλύτερης του ενός αρτίου οικοπέδου,  πριν την εκποίηση, δεν χρειάζεται να αποδώσει στον Δήμο την επιπλέον έκτασή του.
Βελτιώσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το  Υπουργείο Εσωτερικών.
Όσον αφορά το τίμημα εξαγοράς, η κα Βουλευτής πρότεινε να τύχει επεξεργασίας σε επόμενο στάδιο. Σύμφωνα  με το άρθρο 17, προαιρετικά, εφόσον το επιθυμούν, οι δημότες ή κάτοικοι της περιοχής «Γλύφας» μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο  Δήμο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου να εκποιηθεί χωρίς δημοπρασία  έκταση που έχει περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου με οποιονδήποτε τρόπο και κατέχεται αυθαιρέτως κατά την έναρξη ισχύος του  παρόντος, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Το οφειλόμενο τίμημα καταβάλλεται σε εκατόν οκτώ (108) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή  σε τριάντα έξι (36) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ή σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Το άρθρο 17, κατόπιν των βελτιώσεων, διαμορφώθηκε ως εξής:

Εκποίηση χωρίς δημοπρασία έκτασης στην περιοχή «Γλύφα» της δημοτικής κοινότητας Λυγιάς της δημοτικής ενότητας Βαρθολομιού του δήμου Πηνειού

1. Μετά από αίτηση δημοτών ή κατοίκων της περιοχής «Γλύφας» της δημοτικής κοινότητας Λυγιάς της δημοτικής ενότητας Βαρθολομιού  του δήμου Πηνειού της περιφερειακής ενότητας Ηλείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που υποβάλλεται στον δήμο μέσα σε  αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να εκποιηθεί χωρίς δημοπρασία έκταση που έχει  περιέλθει στην κυριότητα του δήμου με οποιονδήποτε τρόπο και κατέχεται αυθαιρέτως κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Εάν η παραχωρούμενη έκταση βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου ή ορίων οικισμού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν ενός αρτίου  οικοπέδου, εκτός εάν η ύπαρξη κτίσματος προϋποθέτει μεγαλύτερο εμβαδόν οικοπέδου κατά τους ισχύοντες όρους δόμησης,  οπότε είναι δυνατή η παραχώρηση της επιπλέον αναγκαίας έκτασης.
Εάν η παραχωρούμενη έκταση βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν αρτιότητας που  προβλέπεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την περιοχή του ακινήτου.

2. Η εκποίηση είναι δυνατή, εφόσον οι αιτούντες κατέχουν αποδεδειγμένα αδιαλείπτως, συνυπολογιζόμενου του χρόνου του  δικαιοπαρόχου, κατά την τελευταία εικοσαετία και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, έκταση στην περιοχή «Γλύφα» της δημοτικής  κοινότητας Λυγιάς της δημοτικής ενότητας Βαρθολομιού του δήμου Πηνειού, κυριότητας του οικείου δήμου. Εφόσον στην έκταση του  πρώτου εδαφίου υφίσταται κτίσμα, το κτίσμα πρέπει να έχει ανεγερθεί τουλάχιστον δέκα (10) έτη πριν από την έναρξη ισχύος του  παρόντος, για χρήση αποκλειστικά κατοικίας και να έχει υπαχθεί από τον κάτοχο έως την υποβολή της αίτησης στις διατάξεις του ν.  4495/2017 (Α’ 167) ή προγενέστερου νόμου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

3. Η εκποίηση γίνεται με κριτήριο την πολεοδομική τακτοποίηση του οικείου δήμου και τον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό της  περιοχής προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας των οικισμών, την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιουσίας  του δήμου και την αποκατάσταση των προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους, μετά από αιτιολογημένη απόφαση  του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

4. Τα αυθαίρετα κτίσματα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 δύνανται να υπάγονται κατ’ εξαίρεση στον ν. 4495/2017 με την προσκόμιση  του επιπλέον δικαιολογητικού βεβαίωσης συναίνεσης του αρμόδιου για την υπαγωγή δήμου. Στην περίπτωση αυτήν επιτρέπεται  κατ’εξαίρεση η υπαγωγή στον ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών κατηγορίας 5 με τις προσαυξήσεις της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017.

5. α). Το τίμημα για την εκποίηση εκάστης έκτασης υπολογίζεται βάσει της αντικειμενικής αξίας αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  περ. β).
β) Για οικόπεδα με Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) από 0,4 έως 0,8 το τίμημα ορίζεται για τα πρώτα 200 τ.μ. στο ένα τρίτο (1/3) της  αντικειμενικής αξίας, για τα επιπλέον τ.μ. και μέχρι τα 300 τ.μ. στα τρία τέταρτα (3/4) της αξίας. Εφόσον το οικόπεδο είναι μεγαλύτερο  των 300 τ.μ., για τα πέραν τούτων τ.μ. το τίμημα ορίζεται στην αντικειμενική αξία.
Για οικόπεδα με Σ.Δ. από 1,0 και άνω, το τίμημα ορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) της αντικειμενικής αξίας τους για τα πρώτα 100 τ.μ., τα  υπόλοιπα δε τ.μ. υπολογίζονται με την αντικειμενική αξία.
Όπου δεν έχει καθοριστεί αντικειμενική αξία, το τίμημα ισούται με την αγοραία αξία της έκτασης που καθορίζεται κατ΄ άρθρο 186 του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). Στο ανωτέρω τίμημα δεν υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων.

6. Το οφειλόμενο τίμημα καταβάλλεται σε εκατόν οκτώ (108) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή σε τριάντα έξι (36) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις  ή σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και διατίθεται από τον δήμο κατά προτεραιότητα για την εκτέλεση έργων εφαρμογής  του σχεδίου στην περιοχή όπου παραχωρούνται τα οικόπεδα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός μηνός από την απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου για την εκποίηση.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει την καταβολή του συνολικού ποσού εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την απόφαση του  δημοτικού συμβουλίου για την εκποίηση, παρέχεται έκπτωση ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ποσού.

7. Αν οι κάτοχοι είναι περισσότεροι από έναν ή αν πρόκειται για περισσότερους κληρονόμους των αρχικών κατόχων, η μεταβίβαση  γίνεται προς όλους συμμέτρως ή, εφόσον πρόκειται για κληρονόμους, κατά τον λόγο της κληρονομικής τους μερίδας.

8. Το οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης των ως άνω εκτάσεων καταρτίζεται μετά την εξόφληση του τιμήματος.

9. Η παραχώρηση των εκτάσεων γίνεται, αφού προηγουμένως οι κάτοχοι αυτών υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι  αποδέχονται ανεπιφύλακτα την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.

10. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, καθορίζονται τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που απαιτούνται να υποβληθούν στον δήμο  με την αίτηση παραχώρησης, η διαδικασία εκποίησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.